Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Hysbysiad preifatrwydd

Pwy ydym ni

Mae NHSBT yn awdurdod iechyd arbennig sy’n darparu gwasanaethau gwaed a thrawsblaniadau i’r GIG, gofalu am wasanaethau rhoi gwaed yn Lloegr a gwasanaethau trawsblaniadau ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys rheoli gwaed, organau, meinweoedd, mêr esgyrn a bôn-gelloedd a roddir, a storir ac a thrawsblannir, ac ymchwilio i driniaethau a phrosesau newydd.

Y data personol a gasglwn i gefnogi ein gwasanaethau

Mae’r wybodaeth sydd angen ei chasglu gan NHSBT yn dibynnu i raddau helaeth ar ba wasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio. Ar y lleiaf, mae pob gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol i NHSBT gasglu eich:

 • enw
 • cyfeiriad
 • dyddiad geni
 • manylion perthyn agosaf (nid yn ofynnol ar gyfer rhoi gwaed)
 • hanes clinigiol a ffordd o fyw perthnasol.

Defnyddir y wybodaeth hon i gefnogi eich gofal uniongyrchol, a gellir ei rhannu â sefydliadau eraill y GIG a gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal.

Gall staff NHSBT y tu allan i'ch tîm clinigol ddefnyddio'ch data, i archwilio a gwella gwasanaethau neu ymchwilio i gwynion a digwyddiadau. Defnyddir data anhysbys a gyda ffugenw (nad ydyw’n eich dynodi) i gynnal ymchwil. Ni chaiff eich data adnabyddadwy ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil heb eich caniatâd.

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a’r sail gyfreithiol dros brosesu eich data

Mae GDPR yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ar 25 Mai 2018. Mae egwyddorion Deddf 1998 yn parhau ond mae GDPR yn ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad sy'n prosesu data gael sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Mae’r mwyafrif o brosesu data’r NHSBT yn ofynnol, yn unol ag Erthygl 6(e) a 9(h) y GDPR, sy'n caniatáu NHSBT (awdurdod cyhoeddus) i brosesu data personol ar gyfer perfformio ein tasg neu er budd y cyhoedd, ac ar gyfer darparu Gofal Iechyd.

Mae cofrestru gyda’r Gofrestr Rhoddwyr Organau yn seiliedig ar eich caniatâd penodol chi. Mae hyn yn golygu y gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pe byddech yn newid eich meddwl.

Mae gan NHSBT hefyd rwymedigaethau o dan y Ddeddf Meinweoedd Dynol a Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005, i sicrhau bod modd olrhain yr holl waed a roddir a’r organau a drawsblannir yn llawn, o’r rhoddwr i’r derbynnydd. Mae hwn yn ofyniad hanfodol i ddarparu gofal clinigol diogel.

Gwasanaethau Afferesis Therapiwtig (TAS) eu darparu ledled Gogledd Cymru a Lloegr mewn wyth uned TAS. Bydd NHSBT yn rhannu eich data â’r unedau perthasol er mwyn cyflawni eich triniaeth yn ddiogel. Bydd eich data yn cael eu rhannu’n ddiogel â gweithwyr proffesiynol eraill y GIG, a chyrff rheoleiddio fel HTA a CQC mewn rhai amgylchiadau, oherwydd mae cyfrifoldeb statudol arnynt i fonitro’r gweithgarwch hwn.

Bydd eich cofnod TAS yn cael ei gadw’n ddiogel gan NHSBT am o leiaf 30 mlynedd.

Pam ei bod yn bwysig i ni gasglu’ch gwybodaeth

Mae NHSBT angen cael gwybodaeth gywir a chyflawn gan bawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau; fe’i defnyddir i gefnogi darpariaeth ddiogel o’n gofal iechyd a sicrhau bod ein gwasanaethau yn deg.

Rydym hefyd yn defnyddio data i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus a chynyddu dealltwriaeth ac astudiaeth wyddonol a chlinigol, trwy archwilio, arolygiadau ac ymchwil.

Cyfathrebu a marchnata

Ar gyfer yr holl wasanaethau, fe hoffem gadw mewn cysylltiad â chi i roi gwybod i chi am y gwasanaethau a’r gwaith gwerthfawr mae NHSBT yn ei wneud ac am ffyrdd eraill o gefnogi NHSBT. Rydych chi bob amser mewn rheolaeth lwyr o’r negeseuon rydych chi’n eu derbyn.

Os ydych chi’n rhoi gwaed, byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth gyswllt ychwanegol i ni, fel eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn, er mwyn i ni allu anfon gohebiaeth amserol atoch mewn perthynas â phryd mae apwyntiadau rhoi gwaed ar gael, paratoi ar gyfer rhoi gwaed a rhoi gwybod i chi i ble’r aeth eich gwaed.

Mae manylion llawn y Telerau ac Amodau cysylltiedig â rhoi gwaed ar gael yn https://www.blood.co.uk/terms-and-conditions.

Os ydych chi am newid sut rydym yn cysylltu â chi, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â’n llinell gymorth ar 0300 123 23 23, neu anfon e-bost at customer.services@nhsbt.nhs.uk.

Sut mae’r GIG a’r gwasanaethau gofal yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae NHSBT yn un o blith nifer o sefydliadau sy’n gweithio yn y system iechyd a gofal i wella gofal i gleifion a’r cyhoedd.

Pryd bynnag y byddwch chi’n defnyddio gwasanaeth iechyd neu ofal, fel mynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys, neu’n defnyddio gwasanaethau Gofal Cymunedol, cesglir gwybodaeth bwysig amdanoch i helpu i sicrhau eich bod yn cael y gofal a’r driniaeth orau bosibl.

Gellir rhoi’r wybodaeth a gesglir amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaethau hyn hefyd i sefydliadau cymeradwy eraill, lle mae sail gyfreithiol, i helpu gyda chynllunio gwasanaethau, gwella gofal a roddir, ymchwil i ddatblygu triniaethau newydd ac atal salwch. Mae pob un o’r rhain yn helpu i ddarparu gwell iechyd a gofal i chi, eich teulu a chenedlaethau’r dyfodol. Defnyddir gwybodaeth bersonol gyfrinachol am eich iechyd a'ch gofal fel hyn yn unig, lle caniateir yn ôl y gyfraith, ac ni fyddai byth yn cael ei defnyddio at ddibenion yswiriant na marchnata heb eich caniatâd penodol.

Mae gennych ddewis ynghylch a ydych am i’ch gwybodaeth gyfrinachol fel claf gael ei defnyddio fel hyn.

I ddarganfod mwy am y defnydd ehangach o wybodaeth bersonol gyfrinachol a chofrestru’ch dewis i optio allan os nad ydych am i’ch data gael ei ddefnyddio fel hyn, ewch i www.nhs.uk/my-data-choice. Os ydych chi'n dewis optio allan, gallwch gydsynio i’ch data gael ei ddefnyddio at ddibenion penodol o hyd.

Os ydych chi’n fodlon â’r defnydd hwn o wybodaeth, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Gallwch newid eich dewis ar unrhyw adeg.

Pwy rydym ni’n rhannu data gyda nhw

Gan ddibynnu ar ba wasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, efallai y bydd eich data personol yn cael ei rannu â sefydliadau eraill y GIG.
Pan fyddwch chi'n rhoi gwaed, rhoddir rhif cyfeirio unigryw i’ch rhodd o waed a chaiff pob data personol fel eich enw a’ch cyfeiriad ei ddileu cyn ei hanfon i’r ysbyty.

Ar gyfer ein gwasanaethau trawsblannu organau, mae'n hanfodol bod NHSBT yn rhannu ac yn derbyn data gan y Ganolfan Trawsblannu i gefnogi eich gofal. Rhennir y wybodaeth hon yn ddiogel rhwng gweithwyr proffesiynol y GIG.

Gallwch ddarganfod gwybodaeth am gofrestrfeydd trawsblaniadau’r DU ac yn rhyngwladol a sut y defnyddir y rhain yma: https://www.odt.nhs.uk

Bydd NHSBT ond yn rhannu eich data y tu allan i’r sefydliad os oes rheswm cyfreithiol dros wneud hynny, ac os felly, fe’ch hysbysir o’r datgeliad hwn fel arfer.

Mae NHSBT yn gweithio gyda thrydydd partïon i ddarparu gwasanaethau i gefnogi ein gwaith, fel telathrebu, cefnogaeth TGCh a chyfathrebu. Mae pob cwmni sydd â mynediad at ddata NHSBT yn mynd trwy gyfres o wiriadau diogelu data a phreifatrwydd llym, ac fe'u cedwir i'r un safon uchel o ddiogelu a rheoleiddio data â’r NHSBT o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Gallwch ofyn i gael gwybod pa sefydliadau y rhannwyd eich data â nhw trwy wneud cais gwrthrych am wybodaeth trwy’r Gwasanaethau Cwsmeriaid, gan e-bostio customer.services@nhsbt.nhs.uk.

Pa mor hir y byddwn yn cadw'ch data

Bydd NHSBT yn cadw eich data am y cyfnod amser a nodir yn Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005 a Chod Ymarfer Rheoli Cofnodion Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r rhain yn nodi’r cyfnodau cadw gofynnol. Er enghraifft, ar gyfer rhoi gwaed, rhaid i ni gadw cofnodion am gyfnod o ddim llai na 30 mlynedd ar gyfer nodi pob rhodd unigol o waed unigol a phob uned unigol o waed, a’i gydrannau (gan gynnwys gwaed a chydrannau gwaed sy’n cael eu mewnforio i’r Gymuned Ewropeaidd), ac er mwyn sicrhau bod modd olrhain yn llawn, i’r adeg o’i gyflwyno i ysbyty.

Mae pob cofnod o drawsblannu organau hefyd yn cael ei gadw am o leiaf 30 mlynedd. Gall NHSBT gadw cofnodion am gyfnod hwy na’r cyfnod gofynnol cyn belled ag y bo rheswm dros ei gyfiawnhau. Bydd eich gwybodaeth bob amser yn cael ei storio’n ddiogel gyda mynediad wedi’i gyfyngu i’r staff hynny sydd â rheswm priodol a chyfiawnhad dros ei defnyddio yn unig. Gallwch ofyn am gopi o’ch data am ddim trwy e-bostio Gwasanaethau Cwsmeriaid yn customer.services@nhsbt.nhs.uk

Eich hawl i gael mynediad a rheoli sut mae’ch data yn cael ei ddefnyddio

Mae gennych hawl:

 • i gael gwybod sut y defnyddir eich data. Bwriad y dudalen hon yw rhoi trosolwg i chi o sut mae NHSBT yn defnyddio’ch data. Fodd bynnag, mae taith pawb trwy wasanaethau NHSBT yn wahanol a gallwch gael rhagor o wybodaeth neu ofyn cwestiynau penodol am eich data trwy gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid ar customer.services@nhsbt.nhs.uk neu’r Swyddog Diogelu Data ar dpofficer@nhsbt.nhs.uk
 • i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi
 • i ddiweddaru neu ddiwygio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch os yw'n anghywir
 • i newid eich dewisiadau cyfathrebu neu farchnata ar unrhyw adeg
 • i ddileu (a elwir hefyd yn hawl i gael eich anghofio). Bydd ceisiadau i wneud cais am yr hawl hon yn cael eu hystyried gan yr NHSBT ar sail achosion unigol, oherwydd ein rhwymedigaethau o dan Ddeddf Meinweoedd Dynol a Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005
 • i gyfyngu ar sut y caiff eich data ei brosesu
 • i godi pryder neu gŵyn am y ffordd y mae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio.

Y Swyddog Diogelu Data

O dan GDPR, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i holl sefydliadau’r GIG benodi Swyddog Diogelu Data (DPO). Y DPO ar gyfer NHSBT yw Aaron Powell, y Prif Swyddog Digidol, sy’n gyfrifol am sicrhau bod pob arfer a phroses o fewn NHSBT wedi’u cynllunio i gefnogi preifatrwydd a hawliau data pobl, a sicrhau bod diogelu data yn cael ei gynrychioli ar lefel bwrdd.

Gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch eich hawliau preifatrwydd o fewn NHSBT drwy: dpofficer@nhsbt.nhs.uk

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

Yr ICO yw awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd a hyrwyddo tryloywder mewn cyrff cyhoeddus a phreifatrwydd data i unigolion. Mae'r ICO yn darparu cyngor annibynnol ac am ddim i ddinasyddion ar eu hawliau preifatrwydd.

Gallwch gysylltu â'r ICO am gyngor neu gofnodi cwyn trwy’r ffyrdd canlynol:

Gwefan: www.ico.org.uk

Llinell gymorth :0303 123 1113 (cyfradd leol – mae galwadau i’r rhif hwn yn costio’r un faint â galwadau i rifau 01 neu 02).

Os ydych yn galw o du allan i’r DU, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r rhif 03, felly ffoniwch +44 1625 545 700.

Gwasanaeth Cymraeg: 029 2067 8400. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg ar 029 2067 8400.

Yr oriau agor arferol yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Post:
Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Y Wefan a Chwcis

Gallwch ddefnyddio ein gwefan heb roi unrhyw fanylion personol. Fodd bynnag, i gofrestru ar gyfer unrhyw wasanaethau fel rhoi gwaed, rhaid i chi roi data i gefnogi hyn. Mae cwcis yn gofnod ar eich cyfrifiadur sy’n cadw gwybodaeth am y tudalennau gwe penodol rydych chi'n ymweld â nhw a’r gwasanaethau a ddefnyddiwch. Gallwch analluogi’r broses o ddefnyddio cwcis, ond gall hyn gyfyngu ar ymarferoldeb ein gwefannau neu eich mynediad atynt.

Mae cwcis yn ffeiliau neu ddarnau o wybodaeth sy'n cael eu storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Gall NHSBT ddefnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth amdanoch ac i'ch adnabod yn ystod eich ymweliad â'n gwefannau, fel yr ardaloedd penodol o’r safle rydych yn ymweld â nhw a'r gwasanaethau a ddefnyddiwch trwy ein gwefannau. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon i addasu ein gwefan yn well at eich diddordebau a’ch anghenion.

Gellir defnyddio cwcis hefyd i helpu i gyflymu eich gweithgareddau yn y dyfodol ar ein gwefannau. Er enghraifft, gall safle gydnabod eich bod wedi darparu gwybodaeth bersonol i ni ac ymatal rhag gofyn am yr un wybodaeth am yr ail dro.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn cael eu sefydlu i dderbyn cwcis i ddechrau. Os yw'n well gennych, fe allwch osod un chi i wrthod cwcis neu i’ch rhybuddio pan anfonir cwcis. Gallai gwrthod cwcis ar y wefan olygu nad oes modd ymweld â rhai ardaloedd o’r safle, neu i gael gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn ymweld â’r safle.

Am ragor o wybodaeth am ‘gwcis’, edrychwch ar adran ‘help’ eich porwr. Dysgwch fwy ar ein tudalen wybodaeth am gwcis.