Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn disgrifio polisi preifatrwydd Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG (NHSBT), ac mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut mae’r data a gesglir gennym yn cael ei rannu.

Mae ein tudalen rhyddid gwybodaeth a phreifatrwydd yn cynnwys gwybodaeth am sut y gallwch ofyn am wybodaeth wedi’i chofnodi a gedwir gan NHSBT.

Data cenedlaethol

Mae ein sefydliad yn cydymffurfio â’r polisi optio allan o Ddata ar lefel Genedlaethol.

Pryd bynnag y byddwch yn defnyddio gwasanaeth iechyd neu ofal neu unrhyw un o’n gwasanaethau, mae gwybodaeth bwysig amdanoch yn cael ei chasglu mewn cofnod claf ar gyfer y gwasanaeth hwnnw.

Mae casglu’r wybodaeth hon yn helpu i sicrhau eich bod yn cael y gofal a’r driniaeth orau bosibl.

Gall y wybodaeth a gesglir amdanoch pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaethau hyn hefyd gael ei defnyddio a’i darparu i sefydliadau eraill at ddibenion y tu hwnt i’ch gofal fel unigolyn i helpu gyda’r canlynol:

 • gwella ansawdd a safon y gofal a ddarperir
 • ymchwil i ddatblygu triniaethau newydd 
 • atal salwch a chlefydau
 • monitro diogelwch
 • cynllunio gwasanaethau

Y rhan fwyaf o'r amser, defnyddir data dienw ar gyfer ymchwil a chynllunio fel na ellir eich adnabod, ac os felly, ni fyddant eisiau eich gwybodaeth claf gyfrinachol.

Mae gennych ddewis a ydych am i’ch gwybodaeth claf gyfrinachol gael ei defnyddio fel hyn.

Os ydych yn fodlon â sut mae’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth.

Os byddwch chi’n dewis optio allan, bydd eich gwybodaeth claf gyfrinachol yn dal i gael ei defnyddio i gefnogi eich gofal fel unigolyn.

Rhagor o wybodaeth neu gofrestru eich dewis i optio allan

Rhagor o wybodaeth am sut mae gwybodaeth claf yn cael ei defnyddio ar gyfer ymchwil iechyd a gofal.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am sut a pham y defnyddir gwybodaeth claf, y mesurau diogelu a sut y gwneir penderfyniadau.

Gallwch newid eich meddwl ynglŷn â’ch dewis unrhyw adeg.

Nid yw data sy’n cael ei ddefnyddio neu ei rannu at ddibenion y tu hwnt i ofal unigolyn yn cynnwys rhannu eich data â chwmnïau yswiriant neu ei ddefnyddio at ddibenion marchnata.

Dim ond gyda’ch cytundeb penodol chi byddai data’n cael ei ddefnyddio fel hyn.

Coronafeirws (COVID-19) a Diogelu Data

Efallai eich bod eisoes wedi rhoi gwybodaeth am reswm penodol i Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG neu ei bartneriaid iechyd a chymdeithasol, ond oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19), efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu mwy o’ch data personol na’r arfer. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau diogelwch cleifion ac i amddiffyn bywydau. Cyfyngir yr wybodaeth ychwanegol hon i’r hyn sy’n gymesur ac yn angenrheidiol, gan ystyried y ddeddfwriaeth ddiweddaraf o’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018 a’r canllawiau a gyhoeddir gan NHS Digital, NHSX a’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rheoliadau Rheoli Gwybodaeth Cleifion – Hysbysiad dan Reoliad 3(4) Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth Cleifion) 2002

Hoffai Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG eich hysbysu bod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi darparu hysbysiad cyfreithiol ar ffurf Hysbysiad Rheoli Gwybodaeth Cleifion (COPI) i ategu prosesu a rhannu gwybodaeth ymhlith y sefydliadau hynny sy’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i’r cyhoedd ac sy’n monitro a rheoli achosion COVID-19. Mae’r Hysbysiad yn ddilys tan 30 Medi 2021.

Mae Coronavirus (COVID-19): notification to organisations to share information ar wefan GOV.UK yn cynnwys rhagor o wybodaeth.

NHS Digital a Rhoi Gwaed - rhannu data yn ystod pandemig COVID-19

Mae NHS Digital wedi rhoi gwybodaeth inni i’n helpu i ganfod rhoddwyr addas posibl i fynd i’r afael â’r pandemig COVID-19 byd-eang. Gellir rhannu’r wybodaeth hon â phrosesyddion NHSBT o dan reolaethau caeth ac yn unol â’r gyfraith.  

Mae’r disgrifiad o ddata a rennir yn cynnwys:

 • enw
 • rhif GIG
 • dyddiad geni
 • rhyw
 • cyfeiriad
 • cod post
 • rhif ffôn symudol
 • rhif ffôn llinell dir
 • cyfeiriad e-bost
 • dyddiad prawf
 • ffynhonnell y diagnosis
 • dyddiad derbyn i’r ysbyty am COVID-19 
 • dyddiad rhyddhau o’r ysbyty am COVID-19

Pwy ydym ni

Mae NHSBT yn awdurdod iechyd arbennig sy’n darparu gwasanaethau gwaed a thrawsblaniadau i’r GIG. Maent yn gofalu am wasanaethau rhoi gwaed yn Lloegr a gwasanaethau trawsblaniadau ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys rhoi, storio a thrawsblannu gwaed, organau, meinweoedd, mêr esgyrn a bôn-gelloedd, yn ogystal ag ymchwilio i driniaethau a phrosesau newydd.

Y data personol a gasglwn i gefnogi ein gwasanaethau

Mae’r wybodaeth y mae angen i NHSBT ei chasglu’n dibynnu i raddau helaeth ar ba wasanaeth a ddefnyddir gennych.

Fel isafswm, mae pob gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol i NHSBT gasglu eich:

 • enw
 • cyfeiriad
 • dyddiad geni
 • manylion perthynas agosaf (nid yw hyn yn ofynnol wrth roi gwaed)
 • hanes clinigol a ffordd o fyw perthnasol

Defnyddir yr wybodaeth hon i helpu gyda’ch gofal uniongyrchol, a gellir ei rhannu â sefydliadau eraill y GIG a gweithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â’ch gofal.

Gall eich data gael ei ddefnyddio gan staff NHSBT y tu allan i’r tîm clinigol i archwilio a gwella gwasanaethau neu i ymchwilio i gwynion a digwyddiadau. Defnyddir data dienw a data dan enw ffug (na fydd yn datgelu pwy ydych chi) i wneud gwaith ymchwil.

Ni fydd data sy’n datgelu manylion amdanoch chi yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil heb eich cydsyniad, oni bai bod sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Ymholiadau a chwynion

Mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn ymateb yn uniongyrchol i’r rhan fwyaf o’r ymholiadau a’r cwynion a geir ynglŷn â’r ddeddfwriaeth optio allan. Fodd bynnag, a dim ond pan fydd angen, y gall ymholiadau neu gwynion, gael eu rhannu, heb hysbysu ymlaen llaw, â’r adran briodol yn sefydliadau Llywodraeth y DU i roi ymateb priodol.

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a’r sail gyfreithiol dros brosesu eich data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 wedi cael ei disodli gan y GDPR a Deddf Diogelu Data 2018. Mae gofyniad ar bob sefydliad sy’n prosesu data, o dan GDPR, i fod â sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Mae’r rhan fwyaf o brosesu data NHSBT yn angenrheidiol o dan Erthygl 6(e) a 9(h) o’r GDPR, sy'n galluogi NHSBT (awdurdod cyhoeddus) i broses data personol i gyflawni ein tasgau neu er budd y cyhoedd ac i ddarparu gofal iechyd.

Mae’r Gofrestr Rhoddwyr Organau yn eich galluogi i gofrestru yn seiliedig ar eich caniatâd penodol chi. Mae hyn yn golygu y gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pe byddech yn newid eich meddwl.

Mae gan NHSBT hefyd rwymedigaethau o dan Reoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005, Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Meinweoedd a Chelloedd 2007 a Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau 2012, i wneud yn siŵr bod modd olrhain yr holl roddion gwaed a’r organau a drawsblannir o’r rhoddwr i’r derbynnydd. Mae hwn yn ofyniad hanfodol i ddarparu gofal clinigol diogel.

Mae Gwasanaethau Afferesis Therapiwtig (TAS) yn cael eu darparu ledled Gogledd Cymru a Lloegr mewn wyth uned TAS. Bydd NHSBT yn rhannu eich data â’r unedau perthnasol er mwyn cwblhau eich triniaeth yn ddiogel. Bydd eich data yn cael ei rannu’n ddiogel â gweithwyr proffesiynol eraill y GIG, ac mewn rhai amgylchiadau â chyrff rheoleiddio fel yr HTA a CQC, gan fod cyfrifoldeb statudol arnynt i fonitro’r gweithgarwch hwn.

Bydd eich cofnod TAS yn cael ei gadw’n ddiogel gan NHSBT am o leiaf 30 mlynedd.

Pam ei bod yn bwysig i ni gasglu’ch gwybodaeth

Mae angen i NHSBT gael gwybodaeth gywir a chyflawn gan bawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau; fe’i defnyddir i helpu i ddarparu gofal iechyd yn ddiogel ac i sicrhau bod ein gwasanaethau’n deg.

Rydym hefyd yn defnyddio data i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus ac i gynyddu dealltwriaeth ac astudiaethau gwyddonol a chlinigol, drwy archwiliadau, arolygiadau ac ymchwil.

Cyfathrebu a marchnata

Yn achos pob gwasanaeth, hoffem gadw mewn cysylltiad â chi i roi gwybod i chi am y gwasanaethau a’r gwaith gwerthfawr mae NHSBT yn ei wneud ac am ffyrdd eraill o gefnogi NHSBT. Bydd gennych reolaeth lwyr bob amser dros y negeseuon y byddwch yn eu derbyn.

Os ydych yn rhoi gwaed, byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth gyswllt ychwanegol i ni, fel eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn gallu anfon gohebiaeth amserol atoch ynglŷn â pha bryd mae apwyntiadau rhoi gwaed ar gael, i baratoi ar gyfer rhoi gwaed ac i roi gwybod i chi i ble’r aeth eich gwaed.

Mae manylion llawn am y telerau ac amodau sy'n gysylltiedig â rhoi gwaed ar wefan rhoi gwaed NHSBT. 

Os hoffech inni newid sut yr ydym yn cysylltu â chi, rhowch wybod inni drwy gysylltu â ni:

Ffôn: 0300 123 23 23

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Sut mae’r GIG a’r gwasanaethau gofal yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae NHSBT yn un o nifer o sefydliadau sy’n gweithio yn y system gofal ac iechyd i wella gofal i gleifion a’r cyhoedd.

Bob tro y byddwch yn defnyddio gwasanaeth iechyd neu ofal, fel mynd i Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys neu ddefnyddio gwasanaethau Gofal yn y Gymuned, bydd gwybodaeth bwysig amdanoch yn cael ei chasglu i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gofal a’r driniaeth orau posibl.

Gellir rhoi’r wybodaeth a gesglir amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaethau hyn i sefydliadau cymeradwy eraill hefyd, lle mae sail gyfreithiol, i helpu i gynllunio gwasanaethau, i wella’r gofal a ddarperir, i wneud ymchwil i ddatblygu triniaethau newydd ac atal salwch. Mae pob un o’r rhain yn helpu i ddarparu gwell iechyd a gofal i chi, eich teulu a chenedlaethau’r dyfodol. Defnyddir gwybodaeth bersonol gyfrinachol am eich iechyd a'ch gofal yn y modd hwn yn unig, lle caniateir hynny’n ôl y gyfraith, ac ni fydd byth yn cael ei defnyddio i ddibenion yswiriant na marchnata heb eich caniatâd penodol.

Mae gennych hawl i ddewis a ydych am i’ch gwybodaeth gyfrinachol fel claf gael ei defnyddio fel hyn neu beidio.

Mae’r dudalen Gwneud eich dewis ar wefan y GIG yn rhoi rhagor o wybodaeth am y defnydd ehangach o wybodaeth bersonol gyfrinachol a sut i gofrestru eich dewis i optio allan, os nad ydych am i’ch data gael ei ddefnyddio fel hyn. Os byddwch yn dewis optio allan, bydd modd o hyd i gydsynio i’ch data gael ei defnyddio i ddibenion penodol.

Os ydych chi’n fodlon i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio fel hyn, nid oes angen i chi wneud dim beth, ond gallwch newid eich dewis ar unrhyw adeg.

Pwy rydym ni’n rhannu data gyda nhw

Gan ddibynnu ar ba wasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, efallai y bydd eich data personol yn cael ei rannu â sefydliadau eraill y GIG.

Pan fyddwch chi'n rhoi gwaed, rhoddir rhif cyfeirio unigryw i’ch rhodd o waed a chaiff pob data personol fel eich enw a’ch cyfeiriad ei ddileu cyn ei hanfon i’r ysbyty.

Yn achos ein gwasanaethau trawsblannu organau, mae'n hanfodol bod NHSBT yn rhannu ac yn cael data gan y Ganolfan Trawsblannu i helpu gyda’ch gofal. Rhennir yr wybodaeth hon yn ddiogel rhwng gweithwyr proffesiynol y GIG.

Darparwyr Gwasanaethau Trydydd Parti

Mae hyn yn cynnwys Gwasanaeth Postio, sy’n gyfrifol am gynhyrchu ac anfon gohebiaeth yn ymwneud â’n gwasanaethau. Mae’r data sylfaenol angenrheidiol yn cael ei rannu â’r gwasanaeth postio at y diben hwn yn unig.

Mae’r wefan Rhoi Organau a Thrawsblaniadauyn cynnwys rhagor o wybodaeth am gofrestrau trawsblannu’r DU a rhyngwladol a sut mae’r rhain yn cael eu defnyddio.

Cofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG

Mae’r data personol rydych chi’n ei roi wrth gofrestru eich penderfyniad am roi organau a meinwe yn cael ei gofnodi ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac mae’n cael ei ddefnyddio er mwyn gallu trafod eich penderfyniad pan fydd posibilrwydd o roi organau. Mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn gofyn am y data sylfaenol sydd ei angen adeg cofrestru er mwyn sicrhau ein bod yn gallu eich adnabod chi a’n bod yn deall eich penderfyniad ynghylch rhoi organau yn glir. 

Mae manylion y data personol y gofynnwyd amdano fel rhan o’ch proses gofrestru i’w gweld isod:

 • Eitemau data gorfodol at ddibenion adnabod a chadarnhau eich penderfyniad
  • Enw (Enw cyntaf, Cyfenw)
  • Cyfeiriad
  • Cod Post
  • Dyddiad geni
  • Penderfyniad ynghylch rhoi organau (Rhoi – rhai neu bob organ a meinwe, Peidio â rhoi, Tynnu’n ôl)
 • Eitemau dewisol o ddata i gynorthwyo gyda’r dull adnabod, i adfer eich Rhif GIG, ac i gael gwell dealltwriaeth o'ch penderfyniad a'ch manylion cyswllt
  • Teitl
  • Enw canol
  • Enw rydych yn ei ddefnyddio
  • Sut y cewch eich cofnodi ar gofnod meddygol eich meddyg teulu (Benyw, Gwryw neu dim un ohonynt)
  • E-bost
  • Ffôn
  • Ffôn symudol
  • Datganiad ffydd
 • Mae’r ddwy eitem ddata ddewisol ychwanegol a ganlyn (ynghyd â’r eitem ddata Rhywedd y gellir ei chasglu drwy bartneriaid cofrestru trydydd parti), yn cael eu defnyddio i’n helpu i ddeall mwy am y bobl sy’n cofrestru. Nid yw Ethnigrwydd a Chrefydd yn cael eu storio yn erbyn cofrestriadau unigol.
  • Ethnigrwydd
  • Crefydd

Defnyddir manylion cyswllt megis cyfeiriad, e-bost, ffôn a ffôn symudol er mwyn cwblhau eich cofrestriad, a allai gynnwys anfon llythyr cadarnhau atoch. Ni fydd y manylion hyn byth yn cael eu defnyddio at ddibenion marchnata.

Fel rhan o’r broses gofrestru, mae’n bosibl y bydd rhai eitemau ychwanegol o ddata personol yn cael eu casglu a’u cofnodi ar eich cofrestriad i helpu i’ch adnabod pan fydd posibilrwydd o roi organau:

 • Rhif GIG
  • Gweler isod Gwasanaeth Swp Demograffeg Digidol y GIG (Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus)
 • Rhif CHI
  • Gweler isod Gwasanaethau Cenedlaethol y GIG yn yr Alban (Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus)
 • Rhif eich trwydded yrru
  • Os byddwch yn cofrestru eich penderfyniad ynghylch rhoi organau drwy’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
 • Rhif Gyrrwr DVANI 
  • Ar gael os byddwch yn cofrestru fel rhoddwr organau drwy Asiantaeth Gyrwyr a Cherbydau Gogledd Iwerddon

Mae Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG yn rhannu eich data personol â Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG ac â grŵp dethol o sefydliadau’r GIG a darparwyr gwasanaethau trydydd parti. Mae rhagor o wybodaeth am y bobl a’r sefydliadau rydyn ni’n rhannu gwybodaeth â nhw a’r pwrpas wedi’i nodi isod.

Gyda phwy ydych chi’n rhannu fy nata personol?

Staff Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r broses rhoi organau a meinweoedd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Nyrsys a gweinyddwyr arbenigol ar gyfer rhoi organau a meinweoedd, sy’n cefnogi’r broses o roi organau a meinweoedd yn y Deyrnas Unedig ac sy’n gallu cael gafael ar y data sylfaenol sydd ei angen i weld a ydych chi wedi cofnodi penderfyniad ynghylch rhoi organau a meinweoedd, a fydd yn helpu i lywio sgwrs â’ch teulu am roi organau
 • Gweithrediadau Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG, sydd â mynediad at eich data cofrestru i reoli gwasanaeth Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG

Darparwyr Gwasanaethau Trydydd Parti. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cynghorwyr Llinell Gymorth Rhoi Organau’r GIG, sy’n gallu cael gafael ar y data cofrestru i helpu i ymateb i ymholiadau’r rheini sy’n ffonio. Gall hyn gynnwys creu neu ddiweddaru cofrestriad ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG
 • Gwasanaeth postio, sy’n gyfrifol am gynhyrchu ac anfon llythyrau cadarnhau cofrestru ar gyfer rhoi organau. Mae’r data sylfaenol angenrheidiol yn cael ei rannu â’r gwasanaeth postio at y diben hwn yn unig
 • Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth, sy’n rhoi cefnogaeth dechnegol a chynnal a chadw ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG
 • NHS Digital, sy’n darparu Ap y GIG. Fel defnyddiwr Ap y GIG, gallwch gofnodi eich penderfyniad ynghylch rhoi organau a phan fydd hynny’n berthnasol, gallwch weld eich data am eich penderfyniad ynghylch rhoi organau fel y mae wedi’i gofnodi ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG. Nid yw Ap y GIG yn storio data eich penderfyniad ynghylch rhoi organau ond mae’n golygu bod modd prosesu eich data personol neu’ch data am benderfyniadau ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG

Gwasanaethau eraill y GIG sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r broses rhoi organau a meinweoedd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Cenedlaethol y GIG yr Alban (gwasanaeth iechyd y cyhoedd), sy’n cyflogi nyrsys arbenigol i roi meinweoedd sy’n cefnogi’r broses o roi meinweoedd yn yr Alban ac sy’n gallu cael gafael ar y data sylfaenol sydd ei angen i weld a ydych chi wedi cofnodi penderfyniad rhoi meinweoedd a fydd yn helpu i lywio sgwrs gyda’ch teulu am roi organau

Gwasanaethau eraill y GIG sy’n cefnogi'r broses rhoi organau a meinweoedd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Swp Demograffeg Digidol y GIG (gwasanaeth iechyd cyhoeddus), sy’n galluogi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG i gysylltu â’r gwasanaeth hwn ar gyfer trigolion Cymru a Lloegr ac sy’n rhannu’r data sylfaenol sydd ei angen er mwyn adfer eich rhif GIG a chofnodi hyn ar eich cofrestriad. Gall eich rhif GIG helpu i ddod o hyd i chi
 • Gwasanaeth Cenedlaethol y GIG yn yr Alban (gwasanaeth iechyd cyhoeddus), sy’n galluogi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG i gysylltu â’r gwasanaeth hwn ar gyfer trigolion yr Alban a rhannu’r data sylfaenol sy’n angenrheidiol er mwyn adfer eich rhif CHI a chofnodi hyn ar eich cofrestriad. Gall eich rhif GIG helpu i ddod o hyd i chi

NHS Digital:

 • Mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn gweithio gyda NHS Digital ar hyn o bryd ac mae’n rhannu gwybodaeth am unigolion sydd ar Gofrestrfa Trawsblaniadau’r DU at ddibenion dadansoddi ac ymchwil. Pwrpas y rhannu hwn yw astudio ffactorau risg ar gyfer datblygu canser y croen ar ôl trawsblannu organau, a gwella’r gofal a roddir i’r rheini sydd wedi cael trawsblaniad ac sy’n datblygu canser y croen.

Ni fydd NHSBT yn rhannu eich data y tu allan i’r sefydliad oni bai bod rheswm cyfreithiol dros wneud hynny, ac mewn achos o’r fath mi fyddwch fel arfer yn cael eich hysbysu o’r datgeliad hwn.

Mae NHSBT yn gweithio â thrydydd partïon i ddarparu gwasanaethau sy’n cefnogi ein gwaith, fel telathrebu, cymorth TGCh a chyfathrebiadau. Mae pob cwmni sydd â mynediad at ddata NHSBT yn gorfod dilyn cyfres o wiriadau diogelu data a phreifatrwydd trylwyr, ac mae’n cael ei gadw’n unol â’r un safon uchel o warchod data a rheoleiddio â NHSBT o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Gallwch ofyn am gael gwybod gyda pha sefydliadau y mae eich data wedi cael ei rannu drwy gysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid. 

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Am ba mor hir yr ydym yn cadw eich data

Bydd NHSBT yn cadw eich data am y cyfnod o amser a nodir yn Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005, Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Meinweoedd a Chelloedd 2007, Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau 2012 a Chod Ymarfer Rheoli Cofnodion Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r rhain yn nodi isafswm y cyfnodau cadw. Er enghraifft, yn achos rhoi gwaed, rhaid i ni gadw cofnodion am o leiaf 30 mlynedd er mwyn adnabod pob rhodd unigol o waed unigol a phob uned unigol o waed, a’i gydrannau (gan gynnwys gwaed a chydrannau gwaed sy’n cael eu mewnforio i’r Gymuned Ewropeaidd), ac er mwyn sicrhau bod modd eu holrhain yn llawn, hyd yr adeg pan fyddant yn cyrraedd yr ysbyty.

Mae’r holl gofnodion trawsblannu organau hefyd yn cael eu cadw am o leiaf 30 mlynedd. Gall NHSBT gadw cofnodion yn hwy na’r cyfnod gofynnol cyn belled â bod rheswm y gellir ei gyfiawnhau dros wneud hynny. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel bob amser gyda mynediad wedi’i gyfyngu i’r staff hynny’n unig sydd â rheswm priodol a chyfiawn dros ei defnyddio.

Gallwch wneud cais am gopi o’ch data am ddim drwy anfon e-bost at Wasanaethau Cwsmeriaid:

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Eich hawl i gael mynediad a rheoli sut mae’ch data yn cael ei ddefnyddio

Mae gennych hawl i gael gwybod sut mae eich data’n cael ei ddefnyddio. Nod y dudalen hon yw rhoi trosolwg o sut mae NHSBT yn defnyddio eich data. Fodd bynnag, mae taith pawb drwy wasanaethau NHSBT yn wahanol ac mi gewch ragor o wybodaeth neu mi allwch ofyn cwestiynau penodol am eich data drwy gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid neu’r Swyddog Diogelu Data.

E-bost: Information Governance team

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Mae gennych hawl hefyd i:

 • ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi
 • diweddaru neu ddiwygio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch os yw'n anghywir
 • newid eich dewisiadau cyfathrebu neu farchnata ar unrhyw adeg
 • dileu (a adwaenir hefyd fel yr hawl i gael eich anghofio)
 • cyfyngu sut y caiff eich data ei brosesu
 • mynegi pryder neu gŵyn am y ffordd y mae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio

Noder: bydd ceisiadau sy’n gofyn am ddileu data’n cael eu hystyried fesul achos gan NHSBT oherwydd ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Meinweoedd Dynol a Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Gwaed 2005.

Y Swyddog Diogelu Data

O dan y GDPR, mae gofyniad ar bob un o sefydliadau’r GIG i benodi Swyddog Diogelu Data (DPO). DPO NHSBT yw Katrina Smith, ac mae’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod holl arferion gweithio a phrosesau NHSBT yn briodol i sicrhau preifatrwydd a hawliau data pobl, ac i sicrhau bod diogelu data’n cael ei gynrychioli ar lefel y bwrdd.

Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’ch hawliau preifatrwydd yn achos NHSBT.

E-bost: Information Governance team

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

Yr ICO yw awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, i hybu tryloywder mewn cyrff cyhoeddus a phreifatrwydd data i unigolion. Mae'r ICO yn cynnig cyngor annibynnol a di-dâl i ddinasyddion ar eu hawliau preifatrwydd.

Gallwch gysylltu â'r ICO am gyngor neu gofnodi cwyn drwy’r dulliau canlynol:

 • Gwefan: www.ico.org.uk
 • Llinell gymorth: 0303 123 1113 (cyfradd leol – mae galwadau i’r rhif hwn yn costio’r un faint â galwadau i rifau 01 neu 02). Os ydych yn ffonio o’r tu allan i’r DU, efallai na allwch ddefnyddio’r rhif 03, felly ffoniwch +44 1625 545 700.
 • Gwasanaeth Cymraeg: 029 2067 8400.
 • Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg ar: 029 2067 8400.
 • Oriau agor arferol yw Llun – Gwener rhwng 9am a 5pm.
 • Post:
  Information Commissioner's Office
  Wycliffe House
  Water Lane
  Wilmslow
  Cheshire
  SK9 5AF

Y Wefan a Chwcis

Gallwch ddefnyddio ein gwefan heb roi unrhyw fanylion personol. Fodd bynnag, i gofrestru ar gyfer unrhyw wasanaethau fel rhoi gwaed, rhaid i chi roi data i wneud hyn. Mae cwcis yn gofnod ar eich cyfrifiadur sy’n cadw gwybodaeth am y tudalennau gwe penodol rydych chi'n ymweld â nhw a’r gwasanaethau a ddefnyddir gennych. Gallwch analluogi’r defnydd o gwcis, ond gall hyn gyfyngu ar ymarferoldeb ein gwefannau neu eich mynediad atynt.

Mae cwcis yn ffeiliau neu ddarnau o wybodaeth sy'n cael eu storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Gall NHSBT ddefnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth amdanoch ac i'ch adnabod yn ystod eich ymweliad â'n gwefannau, fel yr adrannau penodol o’r safle rydych yn ymweld â hwy a'r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio drwy ein gwefannau. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon i deilwra ein gwefan ar gyfer eich diddordebau a’ch anghenion.

Gellir defnyddio cwcis hefyd i helpu i gyflymu eich gweithgareddau ar ein gwefannau yn y dyfodol. Er enghraifft, gall safle gydnabod eich bod wedi rhoi gwybodaeth bersonol i ni ac ni fydd yn gofyn i chi am yr un wybodaeth am yr ail dro.

Ailfarchnata

Rydym yn defnyddio cwcis hefyd i ddibenion aildargedu ar-lein i ddangos hysbysebion perthnasol gennym ar safleoedd trydydd parti, gan gynnwys gwefannau cyfryngau cymdeithasol, sy’n seiliedig ar dudalennau rydych wedi ymweld â hwy ar ein safle ni ac eraill.

Rydym yn cadw gwybodaeth cwcis am 30 diwrnod cyn i’r cwci ddod i ben.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr wedi’u gosod i dderbyn cwci. Os yw’n well gennych, gallwch osod eich porwr i wrthod cwcis neu i’ch hysbysu pan fydd cwcis yn cael eu hanfon. Gall gwrthod cwcis y safle rydych yn ymweld ag ef olygu na fyddwch yn gallu mynd i rai rhannau o’r safle neu gael gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn ymweld â’r safle. Am ragor o wybodaeth am ‘cwcis’ gweler yr adran ‘help’ ar eich porwr.

Mae ein tudalen gwybodaeth am gwcis hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth.