Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn disgrifio polisi preifatrwydd Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG (NHSBT), ac mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut mae’r data a gesglir gennym yn cael ei rannu.

Mae ein tudalen rhyddid gwybodaeth a phreifatrwydd yn cynnwys gwybodaeth am sut y gallwch ofyn am wybodaeth wedi’i chofnodi a gedwir gan NHSBT.

Coronafeirws (COVID-19) a Diogelu Data

Efallai eich bod eisoes wedi rhoi gwybodaeth am reswm penodol i Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG neu ei bartneriaid iechyd a chymdeithasol, ond oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19), efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu mwy o’ch data personol na’r arfer. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau diogelwch cleifion ac i amddiffyn bywydau. Cyfyngir yr wybodaeth ychwanegol hon i’r hyn sy’n gymesur ac yn angenrheidiol, gan ystyried y ddeddfwriaeth ddiweddaraf o’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018 a’r canllawiau a gyhoeddir gan NHS Digital, NHSX a’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rheoliadau Rheoli Gwybodaeth Cleifion – Hysbysiad dan Reoliad 3(4) Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth Cleifion) 2002

Hoffai Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG eich hysbysu bod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi darparu hysbysiad cyfreithiol ar ffurf Hysbysiad Rheoli Gwybodaeth Cleifion (COPI) i ategu prosesu a rhannu gwybodaeth ymhlith y sefydliadau hynny sy’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i’r cyhoedd ac sy’n monitro a rheoli achosion COVID-19. Mae’r Hysbysiad yn ddilys tan 30 Medi 2021.

Mae Coronavirus (COVID-19): notification to organisations to share information ar wefan GOV.UK yn cynnwys rhagor o wybodaeth.

NHS Digital a Rhoi Gwaed - rhannu data yn ystod pandemig COVID-19

Mae NHS Digital wedi rhoi gwybodaeth inni i’n helpu i ganfod rhoddwyr addas posibl i fynd i’r afael â’r pandemig COVID-19 byd-eang. Gellir rhannu’r wybodaeth hon â phrosesyddion NHSBT o dan reolaethau caeth ac yn unol â’r gyfraith.  

Mae’r disgrifiad o ddata a rennir yn cynnwys:

 • enw
 • rhif GIG
 • dyddiad geni
 • rhyw
 • cyfeiriad
 • cod post
 • rhif ffôn symudol
 • rhif ffôn llinell dir
 • cyfeiriad e-bost
 • dyddiad prawf
 • ffynhonnell y diagnosis
 • dyddiad derbyn i’r ysbyty am COVID-19 
 • dyddiad rhyddhau o’r ysbyty am COVID-19

Cofrestru diddordeb i roi plasma gwaed

Drwy gofrestru eich diddordeb i roi plasma gwaed, rydych yn cytuno y caiff NHSBT gysylltu â chi i ganfod a ydych yn addas i roi.

I benderfynu a ydych yn addas i roi ac i drefnu apwyntiad cyntaf, gall NHSBT, neu ei asiantau, gysylltu â chi drwy’r post, galwad ffôn, neges destun neu e-bost.

Os ydych yn addas, byddwn yn ychwanegu eich manylion at y Gofrestr Rhoddwyr Gwaed. Gwneir hyn er mwyn inni allu trefnu apwyntiad cyntaf ar eich cyfer.

I drefnu apwyntiadau pellach, gallwch:

 • drefnu apwyntiad yn un o’n canolfannau rhoi gwaed
 • ffonio: 0300 123 23 23
 • cofrestru â’n Gwasanaeth Digidol Rhoddwyr Gwaed
  • mae hwn yn rhoi mynediad at ein gwasanaethau ar-lein neu symudol
  • cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn ar-lein

Os hoffech inni newid sut yr ydym yn cysylltu â chi:

Mae gan bawb yr hawl i optio allan o unrhyw ohebiaeth bellach gan NHSBT os mai dyna yw eu dymuniad. Ni fydd NHSBT yn cadw data os yw unigolyn yn dewis peidio rhoi gwaed neu beidio cofrestru â’n gwasanaethau.

Mae heriau a achosir gan y pandemig coronafeirws ar wefan NHSBT yn cynnwys mwy o wybodaeth am sut yr ydym yn gweithio i oresgyn y pandemig coronafeirws.

Rhoi sampl gwaed i ddilysu eich cymhwysedd i roi plasma gwaed

Er mwyn cynyddu eich siawns o fod yn gymwys i roi plasma ymadfer pan fyddwch yn mynd i ganolfan rhoi gwaed, efallai y byddwn yn gofyn i chi roi sampl gwaed gan ddefnyddio pecyn prawf hunan-gasgliad a fydd yn cael ei anfon atoch drwy’r post. Mae hyn yn golygu mai dim ond os oes gennych chi’r lefel gywir o wrthgyrff i helpu y bydd angen i chi ymweld ag un o’n canolfannau rhoi gwaed.

Rydyn ni’n gweithio gyda Medichecks, Superdrug Online Doctor, HomedIQ a Fferyllfa Lloyds i ddarparu’r pecynnau profi hyn. Yn dibynnu ar y broses a sefydlwyd gyda’r darparwyr hyn, efallai y bydd angen i ni gyfnewid rhywfaint o’ch data gyda darparwr eich pecyn prawf.

Data sy’n cael ei rannu â Medichecks a HomedIQ

Er mwyn cwblhau’r broses gyda Medichecks a HomedIQ, bydd Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn anfon e-bost atoch sy’n cynnwys dolen i’w gwefan gofrestru. I gofrestru, gofynnir i chi roi rhywfaint o’ch data personol. Mae angen hyn er mwyn iddyn nhw allu anfon y pecyn prawf atoch a phrofi eich sampl gwaed.

Pan fydd eich prawf wedi’i gwblhau, bydd ein darparwyr trydydd parti yn rhannu canlyniadau eich prawf, a rhai o’ch manylion personol (fel eich enw llawn, dyddiad geni, rhyw, math o waed a manylion cyswllt) er mwyn i’r broses roi barhau.

Rhannu data â Fferyllfa Superdrug Online Doctor a Lloyds

Er mwyn bwrw ymlaen â Fferyllfa Superdrug Online Doctor a Lloyds, bydd Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn anfon e-bost atoch sy’n cynnwys dolen i wefan gofrestru Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG. Yn ystod y broses gofrestru, gofynnir i chi roi caniatâd i rannu eich data personol. Yna, bydd eich enw, eich rhyw, eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn cael eu rhannu â darparwr eich pecyn prawf er mwyn iddyn nhw allu anfon eich pecyn prawf atoch a phrofi eich sampl gwaed.

Pan fydd eich prawf wedi’i gwblhau, bydd eich darparwr yn rhannu canlyniadau eich prawf â ni, er mwyn i ni allu bwrw ymlaen â’r broses roi.

Pwy ydym ni

Mae NHSBT yn awdurdod iechyd arbennig sy’n darparu gwasanaethau gwaed a thrawsblaniadau i’r GIG. Maent yn gofalu am wasanaethau rhoi gwaed yn Lloegr a gwasanaethau trawsblaniadau ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys rhoi, storio a thrawsblannu gwaed, organau, meinweoedd, mêr esgyrn a bôn-gelloedd, yn ogystal ag ymchwilio i driniaethau a phrosesau newydd.

Y data personol a gasglwn i gefnogi ein gwasanaethau

Mae’r wybodaeth y mae angen i NHSBT ei chasglu’n dibynnu i raddau helaeth ar ba wasanaeth a ddefnyddir gennych.

Fel isafswm, mae pob gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol i NHSBT gasglu eich:

 • enw
 • cyfeiriad
 • dyddiad geni
 • manylion perthynas agosaf (nid yw hyn yn ofynnol wrth roi gwaed)
 • hanes clinigol a ffordd o fyw perthnasol

Defnyddir yr wybodaeth hon i helpu gyda’ch gofal uniongyrchol, a gellir ei rhannu â sefydliadau eraill y GIG a gweithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â’ch gofal.

Gall eich data gael ei ddefnyddio gan staff NHSBT y tu allan i’r tîm clinigol i archwilio a gwella gwasanaethau neu i ymchwilio i gwynion a digwyddiadau. Defnyddir data dienw a data dan enw ffug (na fydd yn datgelu pwy ydych chi) i wneud gwaith ymchwil.

Ni fydd data sy’n datgelu manylion amdanoch chi yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil heb eich cydsyniad, oni bai bod sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Optio allan o roi organau

Mae Cyfraith Max a Keira, fel y cyfeirir yn aml at y system optio allan, wedi newid y gyfraith ynglŷn â rhoi organau yn Lloegr i helpu i achub a gwella mwy o fywydau.

Mae hyn yn golygu bod rhoi organau yn Lloegr wedi symud i system 'optio allan', thybir yn awr bod pob oedolyn yn Lloegr wedi cytuno i fod yn rhoddwyr organau pan fyddant yn marw oni bai eu bod wedi cofnodi penderfyniad i beidio rhoi neu eu bod yn un o’r grwpiau sydd wedi’u heithrio.

Mae gwybodaeth am grwpiau sydd wedi'u heithrio ar gael ar wefan NHSBT.

Mae gennych ddewis o hyd os ydych am fod yn rhoddwr organau neu beidio, pan fyddwch yn marw.

Darllenwch y ffeithiau am roi organau i’ch helpu i benderfynu.

Gallwch gofrestru eich penderfyniad ar Gofrestr Rhoi Organau'r GIG os ydych yn dymuno optio allan a pheidio cael eich ystyried fel rhoddwr.

Bydd eich penderfyniad yn cael ei gofnodi ar y gofrestr ynghyd â’r manylion personol sydd eu hangen arnom i ddatgelu pwy ydych chi. Cedwir y data hwn i’r diben hwn a defnydd ystadegol yn unig, yn fewnol gan NHSBT.

Ymholiadau a chwynion

Mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn ymateb yn uniongyrchol i’r rhan fwyaf o’r ymholiadau a’r cwynion a geir ynglŷn â’r ddeddfwriaeth optio allan. Fodd bynnag, a dim ond pan fydd angen, y gall ymholiadau neu gwynion, gael eu rhannu, heb hysbysu ymlaen llaw, â’r adran briodol yn sefydliadau Llywodraeth y DU i roi ymateb priodol.

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a’r sail gyfreithiol dros brosesu eich data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 wedi cael ei disodli gan y GDPR a Deddf Diogelu Data 2018. Mae gofyniad ar bob sefydliad sy’n prosesu data, o dan GDPR, i fod â sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Mae’r rhan fwyaf o brosesu data NHSBT yn angenrheidiol o dan Erthygl 6(e) a 9(h) o’r GDPR, sy'n galluogi NHSBT (awdurdod cyhoeddus) i broses data personol i gyflawni ein tasgau neu er budd y cyhoedd ac i ddarparu gofal iechyd.

Mae’r Gofrestr Rhoddwyr Organau yn eich galluogi i gofrestru yn seiliedig ar eich caniatâd penodol chi. Mae hyn yn golygu y gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pe byddech yn newid eich meddwl.

Mae gan NHSBT hefyd rwymedigaethau o dan Reoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005, Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Meinweoedd a Chelloedd 2007 a Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau 2012, i wneud yn siŵr bod modd olrhain yr holl roddion gwaed a’r organau a drawsblannir o’r rhoddwr i’r derbynnydd. Mae hwn yn ofyniad hanfodol i ddarparu gofal clinigol diogel.

Mae Gwasanaethau Afferesis Therapiwtig (TAS) yn cael eu darparu ledled Gogledd Cymru a Lloegr mewn wyth uned TAS. Bydd NHSBT yn rhannu eich data â’r unedau perthnasol er mwyn cwblhau eich triniaeth yn ddiogel. Bydd eich data yn cael ei rannu’n ddiogel â gweithwyr proffesiynol eraill y GIG, ac mewn rhai amgylchiadau â chyrff rheoleiddio fel yr HTA a CQC, gan fod cyfrifoldeb statudol arnynt i fonitro’r gweithgarwch hwn.

Bydd eich cofnod TAS yn cael ei gadw’n ddiogel gan NHSBT am o leiaf 30 mlynedd.

Pam ei bod yn bwysig i ni gasglu’ch gwybodaeth

Mae angen i NHSBT gael gwybodaeth gywir a chyflawn gan bawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau; fe’i defnyddir i helpu i ddarparu gofal iechyd yn ddiogel ac i sicrhau bod ein gwasanaethau’n deg.

Rydym hefyd yn defnyddio data i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus ac i gynyddu dealltwriaeth ac astudiaethau gwyddonol a chlinigol, drwy archwiliadau, arolygiadau ac ymchwil.

Cyfathrebu a marchnata

Yn achos pob gwasanaeth, hoffem gadw mewn cysylltiad â chi i roi gwybod i chi am y gwasanaethau a’r gwaith gwerthfawr mae NHSBT yn ei wneud ac am ffyrdd eraill o gefnogi NHSBT. Bydd gennych reolaeth lwyr bob amser dros y negeseuon y byddwch yn eu derbyn.

Os ydych yn rhoi gwaed, byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth gyswllt ychwanegol i ni, fel eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn gallu anfon gohebiaeth amserol atoch ynglŷn â pha bryd mae apwyntiadau rhoi gwaed ar gael, i baratoi ar gyfer rhoi gwaed ac i roi gwybod i chi i ble’r aeth eich gwaed.

Mae manylion llawn am y telerau ac amodau sy'n gysylltiedig â rhoi gwaed ar wefan rhoi gwaed NHSBT. 

Os hoffech inni newid sut yr ydym yn cysylltu â chi, rhowch wybod inni drwy gysylltu â ni:

Ffôn: 0300 123 23 23

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Sut mae’r GIG a’r gwasanaethau gofal yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae NHSBT yn un o nifer o sefydliadau sy’n gweithio yn y system gofal ac iechyd i wella gofal i gleifion a’r cyhoedd.

Bob tro y byddwch yn defnyddio gwasanaeth iechyd neu ofal, fel mynd i Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys neu ddefnyddio gwasanaethau Gofal yn y Gymuned, bydd gwybodaeth bwysig amdanoch yn cael ei chasglu i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gofal a’r driniaeth orau posibl.

Gellir rhoi’r wybodaeth a gesglir amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaethau hyn i sefydliadau cymeradwy eraill hefyd, lle mae sail gyfreithiol, i helpu i gynllunio gwasanaethau, i wella’r gofal a ddarperir, i wneud ymchwil i ddatblygu triniaethau newydd ac atal salwch. Mae pob un o’r rhain yn helpu i ddarparu gwell iechyd a gofal i chi, eich teulu a chenedlaethau’r dyfodol. Defnyddir gwybodaeth bersonol gyfrinachol am eich iechyd a'ch gofal yn y modd hwn yn unig, lle caniateir hynny’n ôl y gyfraith, ac ni fydd byth yn cael ei defnyddio i ddibenion yswiriant na marchnata heb eich caniatâd penodol.

Mae gennych hawl i ddewis a ydych am i’ch gwybodaeth gyfrinachol fel claf gael ei defnyddio fel hyn neu beidio.

Mae’r dudalen Gwneud eich dewis ar wefan y GIG yn rhoi rhagor o wybodaeth am y defnydd ehangach o wybodaeth bersonol gyfrinachol a sut i gofrestru eich dewis i optio allan, os nad ydych am i’ch data gael ei ddefnyddio fel hyn. Os byddwch yn dewis optio allan, bydd modd o hyd i gydsynio i’ch data gael ei defnyddio i ddibenion penodol.

Os ydych chi’n fodlon i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio fel hyn, nid oes angen i chi wneud dim beth, ond gallwch newid eich dewis ar unrhyw adeg.

Pwy rydym ni’n rhannu data gyda nhw

Gan ddibynnu ar ba wasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, efallai y bydd eich data personol yn cael ei rannu â sefydliadau eraill y GIG.

Pan fyddwch chi'n rhoi gwaed, rhoddir rhif cyfeirio unigryw i’ch rhodd o waed a chaiff pob data personol fel eich enw a’ch cyfeiriad ei ddileu cyn ei hanfon i’r ysbyty.

Yn achos ein gwasanaethau trawsblannu organau, mae'n hanfodol bod NHSBT yn rhannu ac yn cael data gan y Ganolfan Trawsblannu i helpu gyda’ch gofal. Rhennir yr wybodaeth hon yn ddiogel rhwng gweithwyr proffesiynol y GIG.

Mae’r wefan Rhoi Organau a Thrawsblaniadauyn cynnwys rhagor o wybodaeth am gofrestrau trawsblannu’r DU a rhyngwladol a sut mae’r rhain yn cael eu defnyddio.

Ni fydd NHSBT yn rhannu eich data y tu allan i’r sefydliad oni bai bod rheswm cyfreithiol dros wneud hynny, ac mewn achos o’r fath mi fyddwch fel arfer yn cael eich hysbysu o’r datgeliad hwn.

Mae NHSBT yn gweithio â thrydydd partïon i ddarparu gwasanaethau sy’n cefnogi ein gwaith, fel telathrebu, cymorth TGCh a chyfathrebiadau. Mae pob cwmni sydd â mynediad at ddata NHSBT yn gorfod dilyn cyfres o wiriadau diogelu data a phreifatrwydd trylwyr, ac mae’n cael ei gadw’n unol â’r un safon uchel o warchod data a rheoleiddio â NHSBT o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Gallwch wneud cais i gael gwybod â pha sefydliadau mae eich data’n cael ei rannu drwy wneud cais mynediad gwrthrych i Wasanaethau Cwsmeriaid.

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Am ba mor hir yr ydym yn cadw eich data

Bydd NHSBT yn cadw eich data am y cyfnod o amser a nodir yn Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed 2005, Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Meinweoedd a Chelloedd 2007, Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau 2012 a Chod Ymarfer Rheoli Cofnodion Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r rhain yn nodi isafswm y cyfnodau cadw. Er enghraifft, yn achos rhoi gwaed, rhaid i ni gadw cofnodion am o leiaf 30 mlynedd er mwyn adnabod pob rhodd unigol o waed unigol a phob uned unigol o waed, a’i gydrannau (gan gynnwys gwaed a chydrannau gwaed sy’n cael eu mewnforio i’r Gymuned Ewropeaidd), ac er mwyn sicrhau bod modd eu holrhain yn llawn, hyd yr adeg pan fyddant yn cyrraedd yr ysbyty.

Mae’r holl gofnodion trawsblannu organau hefyd yn cael eu cadw am o leiaf 30 mlynedd. Gall NHSBT gadw cofnodion yn hwy na’r cyfnod gofynnol cyn belled â bod rheswm y gellir ei gyfiawnhau dros wneud hynny. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel bob amser gyda mynediad wedi’i gyfyngu i’r staff hynny’n unig sydd â rheswm priodol a chyfiawn dros ei defnyddio.

Gallwch wneud cais am gopi o’ch data am ddim drwy anfon e-bost at Wasanaethau Cwsmeriaid:

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Eich hawl i gael mynediad a rheoli sut mae’ch data yn cael ei ddefnyddio

Mae gennych hawl i gael gwybod sut mae eich data’n cael ei ddefnyddio. Nod y dudalen hon yw rhoi trosolwg o sut mae NHSBT yn defnyddio eich data. Fodd bynnag, mae taith pawb drwy wasanaethau NHSBT yn wahanol ac mi gewch ragor o wybodaeth neu mi allwch ofyn cwestiynau penodol am eich data drwy gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid neu’r Swyddog Diogelu Data.

E-bost: informationgovernanceteam@nhsbt.nhs.uk

E-bost: customer.services@nhsbt.nhs.uk

Mae gennych hawl hefyd i:

 • ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi
 • diweddaru neu ddiwygio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch os yw'n anghywir
 • newid eich dewisiadau cyfathrebu neu farchnata ar unrhyw adeg
 • dileu (a adwaenir hefyd fel yr hawl i gael eich anghofio)
 • cyfyngu sut y caiff eich data ei brosesu
 • mynegi pryder neu gŵyn am y ffordd y mae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio

Noder: bydd ceisiadau sy’n gofyn am ddileu data’n cael eu hystyried fesul achos gan NHSBT oherwydd ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Meinweoedd Dynol a Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Gwaed 2005.

Y Swyddog Diogelu Data

O dan y GDPR, mae gofyniad ar bob un o sefydliadau’r GIG i benodi Swyddog Diogelu Data (DPO). DPO NHSBT yw Katrina Smith, ac mae’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod holl arferion gweithio a phrosesau NHSBT yn briodol i sicrhau preifatrwydd a hawliau data pobl, ac i sicrhau bod diogelu data’n cael ei gynrychioli ar lefel y bwrdd.

Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’ch hawliau preifatrwydd yn achos NHSBT.

E-bost: informationgovernanceteam@nhsbt.nhs.uk

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

Yr ICO yw awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, i hybu tryloywder mewn cyrff cyhoeddus a phreifatrwydd data i unigolion. Mae'r ICO yn cynnig cyngor annibynnol a di-dâl i ddinasyddion ar eu hawliau preifatrwydd.

Gallwch gysylltu â'r ICO am gyngor neu gofnodi cwyn drwy’r dulliau canlynol:

 • Gwefan: www.ico.org.uk
 • Llinell gymorth: 0303 123 1113 (cyfradd leol – mae galwadau i’r rhif hwn yn costio’r un faint â galwadau i rifau 01 neu 02). Os ydych yn ffonio o’r tu allan i’r DU, efallai na allwch ddefnyddio’r rhif 03, felly ffoniwch +44 1625 545 700.
 • Gwasanaeth Cymraeg: 029 2067 8400.
 • Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg ar: 029 2067 8400.
 • Oriau agor arferol yw Llun – Gwener rhwng 9am a 5pm.
 • Post:
  Information Commissioner's Office
  Wycliffe House
  Water Lane
  Wilmslow
  Cheshire
  SK9 5AF

Y Wefan a Chwcis

Gallwch ddefnyddio ein gwefan heb roi unrhyw fanylion personol. Fodd bynnag, i gofrestru ar gyfer unrhyw wasanaethau fel rhoi gwaed, rhaid i chi roi data i wneud hyn. Mae cwcis yn gofnod ar eich cyfrifiadur sy’n cadw gwybodaeth am y tudalennau gwe penodol rydych chi'n ymweld â nhw a’r gwasanaethau a ddefnyddir gennych. Gallwch analluogi’r defnydd o gwcis, ond gall hyn gyfyngu ar ymarferoldeb ein gwefannau neu eich mynediad atynt.

Mae cwcis yn ffeiliau neu ddarnau o wybodaeth sy'n cael eu storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Gall NHSBT ddefnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth amdanoch ac i'ch adnabod yn ystod eich ymweliad â'n gwefannau, fel yr adrannau penodol o’r safle rydych yn ymweld â hwy a'r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio drwy ein gwefannau. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon i deilwra ein gwefan ar gyfer eich diddordebau a’ch anghenion.

Gellir defnyddio cwcis hefyd i helpu i gyflymu eich gweithgareddau ar ein gwefannau yn y dyfodol. Er enghraifft, gall safle gydnabod eich bod wedi rhoi gwybodaeth bersonol i ni ac ni fydd yn gofyn i chi am yr un wybodaeth am yr ail dro.

Ailfarchnata

Rydym yn defnyddio cwcis hefyd i ddibenion aildargedu ar-lein i ddangos hysbysebion perthnasol gennym ar safleoedd trydydd parti, gan gynnwys gwefannau cyfryngau cymdeithasol, sy’n seiliedig ar dudalennau rydych wedi ymweld â hwy ar ein safle ni ac eraill.

Rydym yn cadw gwybodaeth cwcis am 30 diwrnod cyn i’r cwci ddod i ben.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr wedi’u gosod i dderbyn cwci. Os yw’n well gennych, gallwch osod eich porwr i wrthod cwcis neu i’ch hysbysu pan fydd cwcis yn cael eu hanfon. Gall gwrthod cwcis y safle rydych yn ymweld ag ef olygu na fyddwch yn gallu mynd i rai rhannau o’r safle neu gael gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn ymweld â’r safle. Am ragor o wybodaeth am ‘cwcis’ gweler yr adran ‘help’ ar eich porwr.

Mae ein tudalen gwybodaeth am gwcis hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth.